Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a Magical Media: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Magical Media BV mede handelend onder de naam De Club van Sinterklaas gevestigd aan het Stationsplein 12-1, 1211 EX te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59.70.74.37 en met het BTW-identificatienummer NL8536.12.754.B01;
b Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die via de Website bij Magical Media een bestelling plaatst;
c Overeenkomst: de Overeenkomst op afstand tussen Magical Media en de Klant;
d Product: het Product dat via de Website verkocht wordt;
e Website: de website www.declubvansinterklaas.nl/winkel

ARTIKEL 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die via de Website tussen Magical Media en de Klant tot stand komen.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Magical Media vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Magical Media niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Magical Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op de Website op een zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden door de Klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de Klant zullen deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
2.6. Magical Media heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn ook op lopende Overeenkomsten van toepassing indien de Klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de aangepaste versie van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. Het aanbod
3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
3.4. Magical Media is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de Website.
3.5. Het assortiment dat op de Website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
3.6. Het aanbod van Magical Media geldt zolang de voorraad strekt.
3.7. De Producten worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

ARTIKEL 4. Bestelling plaatsen
4.1. Om een bestelling via de Website te kunnen plaatsen, dient de Klant voor of tijdens de bestelling een account aan te maken op de Website.
4.2. Nadat de Klant via de Website een account heeft aangemaakt, ontvangt de Klant via de e-mail een bevestigingse-mail. De Klant dient op de link in deze e-mail te klikken om zijn account te activeren.
4.3. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen.
4.4. Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, stuurt Magical Media de Klant via de e-mail een bevestiging dat Magical Media de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de Klant opgenomen. Indien de Klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van Magical Media heeft ontvangen, dan dient de Klant contact op te nemen met de Klantenservice van Magical Media, voor de contactgegevens van de klantenservice van Magical Media zie artikel 13.1.
4.5. De bestelling kan pas via de Website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5. Account
5.1. De Klant kan via zijn account zijn bestellingen en facturen bekijken.
5.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens. Magical Media kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de Klant toegepaste inlogcodes. Magical Media kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de Klant. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de Klant, dan dient de Klant Magical Media daarvan onverwijld in kennis te stellen.

ARTIKEL 6. Verplichtingen van de Klant
6.1 Alle gegevens die de Klant bij het tot stand komen van de Overeenkomst of bij het aanmaken van een account op de Website aan Magical Media verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
6.2. Indien de gegevens van de Klant wijzigen, dan dient de Klant deze wijzigingen via zijn account door aan Magical Media door te geven.
6.3. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn apparatuur en/of software geschikt is voor het gebruik van de Website.
6.4. Het is niet toegestaan om van de Website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de Website gebruik te maken.
6.5. Het is de Klant niet toegestaan Content via de Website in te laden die een afbeelding bevat die in strijd met de wet is. Indien het Content in strijd is met nationale of internationale wetgeving, dan schakelt Magical Media de bevoegde autoriteiten in.
6.6. Het Content mag niet: in strijd zijn met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet; schade kunnen toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kunnen zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.
6.7. Indien de Klant handelt in strijd met dit artikel, dan kan Magical Media niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de Klant daardoor lijdt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Content.
6.8. Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Magical Media niet nakomt of onrechtmatig jegens Magical Media handelt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Magical Media daardoor lijdt en heeft Magical Media het recht het account van de Klant te blokkeren, het Content te verwijderen en de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 7. Uitvoering van de Overeenkomst
7.1. Magical Media heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 8. Prijzen en verzendkosten
8.1. De op de Website vermelde prijzen voor de Producten zijn in euro’s en inclusief btw.
8.2. Magical Media heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
8.3. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.
8.4. De hoogte van de eventuele verzendkosten wordt voordat de Klant zijn bestelling kan bevestigen op de Website aan de Klant kenbaar gemaakt.
8.5 Verzending is alleen mogelijk binnen Nederland.

ARTIKEL 9. Levering en leveringstermijn
9.1. Bestelde fysieke Producten worden opgestuurd naar het door de Klant opgegeven afleveradres.
9.2. Indien Magical Media de bestelde Producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt Magical Media de Klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de Klant de Overeenkomst ontbindt, dan betaalt Magical Media eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

ARTIKEL 10. Ontbindingsrecht
10.1. De Klant heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de gehele bestelling de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde Producten wordt de Klant gewezen op dit ontbindingsrecht dat alleen van toepassing is op de Merchandise producten.
10.2. De Klant dient binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst de Producten te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
10.3. De Klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
10.4. Zijn de geretourneerde Producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Magical Media overeenkomstig artikel 10.6 aan de Klant betaalt.
10.5. Indien de Klant de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van de Klant.
10.6. Magical Media zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het leveren van de Producten) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de Klant terugbetaald indien de Klant een deel van de bestelling wel houdt.

ARTIKEL 11. Retouradres
11.1 De Producten dienen geretourneerd te worden naar onderstaand adres:
Magical Media BV
t.a.v. De Club van Sinterklaas
Stationsplein 12-1
1211 EX Hilversum

ARTIKEL 12. Betaling
12.1. De Klant kan de via de Website bestelde Producten op de volgende wijzen betalen:
via Ideal;
Creditcard;
Paypall.

12.2. Magical Media zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen ten aanzien van de elektronische betaling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Magical Media te melden.

ARTIKEL 13. Klantenservice
13.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Magical Media. De klantenservice van Magical Media is op de volgende wijzen bereikbaar:
Via het e-mailadres: info@declubvansinterklaas.nl
13.2. Indien mogelijk, worden vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de Klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de Klant een antwoord kan verwachten.
13.3. Bij Magical Media ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door Magical Media beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Magical Media binnen de termijn van 14 dagen antwoorden door middel van een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een inhoudelijk antwoord kan verwachten.
13.4. De Klant dient Magical Media de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

ARTIKEL 14. Melden van gebreken en schade aan pakket
14.1. Zichtbare gebreken aan de geleverde Producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan de klantenservice van Magical Media gemeld te worden.
14.2. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de Klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de Klant het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De Klant heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de Klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.

ARTIKEL 15. Aansprakelijkheid
15.1. Magical Media kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
enige daad of nalatigheid van de Klant.
15.2. Magical Media is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Website wegens onderhoud of anderszins.
15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Magical Media is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
15.4. Magical Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Magical Media is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van een afleveradres of e-mailadres.
15.5. Magical Media is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
15.6. Indien Magical Media aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Magical Media beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Magical Media gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Magical Media beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Magical Media of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 16. Overmacht
16.1. Magical Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Magical Media liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Magical Media; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de Overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de Overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; verlies of beschadiging bij transport; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden.
16.2. Indien Magical Media weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Magical Media de Klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

ARTIKEL 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Magical Media verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. De privacy statement van Magical Media staat op de Website zie www.magicalmedia.tv en www.declubvansinterklaas.nl
17.3. Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede uit andere Nederlandse of internationale wetgeving op het gebied van privacy.

ARTIKEL 18. Intellectuele eigendomsrechten
18.1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Magical Media, mag de Klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en dergelijke die hij via de Website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
18.2. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de door Magical Media geleverde Producten, blijven te allen tijde bij Magical Media of haar licentiegevers berusten. Het is de Klant enkel toegestaan de geleverde Producten voor privé gebruik aan te wenden.
18.3. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Magical Media of van haar licentiegevers te allen tijde te respecteren.
18.4. Intellectuele eigendomsrechten worden nimmer aan de Klant overgedragen.

ARTIKEL 19. Beveiliging en internet
19.1. Magical Media zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Klant via de Website ingevoerde gegevens.

ARTIKEL 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op elke Overeenkomst tussen Magical Media en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en Magical Media worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Magical Media is gelegen. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat Magical Media zich schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.