Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. De Club van Sinterklaas: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jabadoo
Media Group B.V., handelend onder de naam “De Club van Sinterklaas”, gevestigd aan
het Laapersveld 75 (B0.01) te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder KvK-nummer 84141468;
b. Klant: de natuurlijke persoon die via de Website een Overeenkomst met De Club van
Sinterklaas is aangegaan of wenst aan te gaan;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Club van Sinterklaas en de Klant die via de
Website tot stand is gekomen;
d. Product: in het kader van de Overeenkomst door De Club van Sinterklaas te leveren of
geleverde pietenpak en alle daarbij behorende accessoires;
e. Website: de websites https://www.declubvansinterklaas.nl/ en
https://www.dewebshopvansinterklaas.nl/ die door De Club van Sinterklaas wordt
beheerd.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens
naar het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen De Club
van Sinterklaas en de Klant die via de Website tot stand is gekomen.
2.2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail
worden afgeweken.
2.3. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen
vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien De Club van Sinterklaas niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Club
van Sinterklaas in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5. De Club van Sinterklaas heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van
toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment
van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Ieder aanbod van De Club van Sinterklaas is vrijblijvend.
3.2. Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
3.3. Kennelijke fouten en vergissingen op de Website binden De Club van Sinterklaas niet.
3.4. De prijzen op de Website worden inclusief btw weergegeven.
3.5. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.6. Het assortiment van De Club van Sinterklaas kan te allen tijde gewijzigd worden.
Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden
4.1. Bij gebruik van de Website dient de Klant zich op te stellen conform hetgeen van een
verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
4.2. Het is de Klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel
te kraken.

Artikel 5. Account
5.1. Om een bestelling te kunnen plaatsen dient de Klant een account aan te maken op de
Website.
5.2. Nadat de Klant een account heeft aangemaakt, stuurt De Club van Sinterklaas een
bevestiging daarvan via de e-mail.
5.3. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens.
De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. De Club van
Sinterklaas kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde
gebruik maakt van de inloggegevens van de Klant. Indien de Klant constateert dat een
ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de Klant zo spoedig
mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.

Artikel 6. Totstandkoming van de Overeenkomst
6.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het gehele
bestelproces via de Website heeft doorlopen.
6.2. De bestelling kan pas via de Website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
6.3. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt De Club van Sinterklaas de Klant via de
e-mail een bevestiging. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige
gegevens van de bestelling van de Klant opgenomen. Indien de Klant geen bevestigingse-
mail van De Club van Sinterklaas heeft ontvangen, dan kan de Klant door een e-mail te
sturen naar webshop@declubvansinterklaas.nl bij De Club van Sinterklaas navragen of De
Club van Sinterklaas de bestelling in goede orde heeft ontvangen.

Artikel 7. Herroepingsrecht en retourbeleid
7.1. De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De herroepingsperiode verstrijkt 14 dagen na de dag waarop
de klant of een door de klant aangewezen derde het product fysiek in bezit krijgt.
7.2. Wil de Klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk
binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan De Club van Sinterklaas kenbaar te
maken, bijvoorbeeld per post of via de e-mail (webshop@declubvansinterklaas.nl). De Klant
kan gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”, maar is daartoe niet verplicht.
7.3. Indien de Klant op elektronische wijze aan De Club van Sinterklaas kenbaar maakt dat hij
een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt De Club van Sinterklaas na ontvangst
van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging via de e-mail.
7.4. Tijdens de herroepingsperiode zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de
verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is
om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat
het Product slechts mag worden geïnspecteerd en gepast zoals dat in een winkel zou
mogen.
7.5. Indien de Klant de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de
verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van de Klant.
De kosten voor het terugsturen worden geraamd op € 6,75.
7.6. Heeft de klant aan De Club van Sinterklaas kenbaar gemaakt dat hij een beroep doet op zijn
herroepingsrecht, dan dient de Klant binnen 14 dagen na deze kennisgeving aan De Club
van Sinterklaas het Product onbeschadigd en bij voorkeur in de originele verpakking naar het
volgende retouradres terug te sturen:
De Club van Sinterklaas / Rubies
Ommelseweg 69
5721 WT Asten
7.7. De Klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
7.8. Het risico van de retourzending rust bij de Klant. Derhalve is het belangrijk dat de Klant het
verzendbewijs van de retourzending met daarop de track & trace-code goed bewaart tot het
moment dat De Club van Sinterklaas aan de Klant kenbaar heeft gemaakt dat De Club van
Sinterklaas het Product retour heeft ontvangen.
7.9. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van
het gebruik van het Product, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van
het Product vast te stellen.
7.10. De Club van Sinterklaas zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen
14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde
aankoopprijs en de verzendkosten voor het opsturen van de bestelling (met uitzondering van

eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van
levering dan de door De Club van Sinterklaas geboden goedkoopste standaard levering)
restitueren.
7.11. De Club van Sinterklaas mag wachten met terugbetaling tot De Club van Sinterklaas
het Product heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat het Product heeft
teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
7.12. De Club van Sinterklaas betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als
waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk
met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in
rekening gebracht.

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst
8.1. De Club van Sinterklaas zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
8.2. De Club van Sinterklaas is te allen tijde bevoegd zonder de Klant daarvan in kennis te stellen
bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.

Artikel 9. Verplichtingen van de Klant
9.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij aan De Club van Sinterklaas verstrekt
correct en volledig zijn.
9.2. Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig
voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 10. Verzendkosten en levering
10.1. De vermelde prijzen zijn excl. verzendkosten.
10.2. De hoogte van de verzendkosten is € 5,95 en wordt bij het tot stand komen van de
Overeenkomst via de Website aan de Klant kenbaar gemaakt.
10.3. Bestellingen worden enkel binnen Nederland geleverd.
10.4. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de Klant opgegeven afleveradres.
10.5. Nadat de bestelling is opgestuurd, ontvangt de Klant via de e-mail een track & trace-
code waarmee de Klant het pakket met zijn bestelling kan volgen.
10.6. Een aan de Klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn
te beschouwen.
10.7. Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat het Product aan
de Klant bezorgd is.

Artikel 11. Facturatie en betaling
11.1. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.
11.2. De Klant dient de bestelling middels iDEAL te betalen.
11.3. Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de Website
veilig te laten verlopen.

Artikel 12. Conformiteit
12.1. De Club van Sinterklaas staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 13. Klachten
13.1. De Klant is verplicht de bestelling onverwijld na de aflevering te controleren. De Klant
dient in het bijzonder na te gaan:
a. Of het juiste Product is geleverd;
b. Of het geleverde Product gebreken bevat.
13.2. Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de
levering aan De Club van Sinterklaas kenbaar te worden gemaakt.
13.3. De Klant dient De Club van Sinterklaas de mogelijkheid te geven een klacht te
onderzoeken.
13.4. Indien een gebrekkig Product is geleverd, dan zal De Club van Sinterklaas kosteloos
het product (laten) repareren, een vervangend Product naar de Klant sturen of de prijs van
het Product (deels) crediteren en terugbetalen.

13.5. Klachten over het geleverde Product worden niet (verder) in behandeling genomen
indien:
a. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik en/of het tijdens het dragen van
het Product onzorgvuldig omgaan met het Product;
b. Door de Klant en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan
het Product zijn uitgevoerd;
c. Schade aan het Product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals
waterschade, vernieling, rook, vuil, inwerking van licht en brand.

Artikel 14. Klantenservice en klachten
14.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht kan de Klant contact
opnemen met de klantenservice van De Club van Sinterklaas.
14.2. De klantenservice van De Club van Sinterklaas is bereikbaar via het e-mailadres
webshop@declubvansinterklaas.nl.
14.3. Bij De Club van Sinterklaas ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Club van Sinterklaas binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15. Overmacht
15.1. De Club van Sinterklaas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit
de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme;
epidemieën; stakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen
aan Producten bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; hackerattack;
virusinfectie of computervredebreuk door derden; internetstoring; stroomstoring;
overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
15.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een
leverancier of van een door De Club van Sinterklaas ingeschakelde derde partij.

Artikel 16. Intellectuele eigendom
16.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de
Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s
en waar het door De Club van Sinterklaas aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft
bij De Club van Sinterklaas. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van De Club
van Sinterklaas te allen tijde te respecteren.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1. De Club van Sinterklaas kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige
schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.
17.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de
kleuren die het Product werkelijk heeft. De Club van Sinterklaas is niet aansprakelijk voor
dergelijke kleurafwijkingen.
17.3. De Club van Sinterklaas is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door
al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of
verwijdering van zijn Website wegens onderhoud of anderszins.
17.4. De Club van Sinterklaas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat De Club van Sinterklaas is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van een afleveradres of e-
mailadres.
17.5. De Club van Sinterklaas kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
het verlies van de door de Klant toegepaste inloggegevens.
17.6. De Club van Sinterklaas is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens
als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.7. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant het Product te gebruiken in
overeenstemming met het doel waarvoor het Product bestemd is.
17.8. Indien De Club van Sinterklaas aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is
de aansprakelijkheid van De Club van Sinterklaas beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar van De Club van Sinterklaas gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig
geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is
de aansprakelijkheid van De Club van Sinterklaas beperkt, voor zover dat niet in strijd is met
enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de Klant betaald heeft voor het
Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18. Persoonsgegevens
18.1. De Club van Sinterklaas verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de
verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van De Club van
Sinterklaas raadplegen, zie https://declubvansinterklaas.nl/privacy/.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op alle met De Club van Sinterklaas gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht
van toepassing.
19.2. Alle geschillen in verband met Overeenkomsten tussen de Klant en De Club van Sinterklaas
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Club van
Sinterklaas gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat De Club van Sinterklaas zich
schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil
voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Tickets

Theatershow 2022

Tickets nu beschikbaar!