Privacybeleid

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. De Club van Sinterklaas: de gebruiker van dit privacy beleid: Jabadoo Media Group
B.V., handelend onder de naam “De Club van Sinterklaas”, gevestigd aan het
Laapersveld 75 (B0.01) te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 84141468;
b. Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Club van Sinterklaas en de Betrokkene
waarbij de Betrokkene via de Website een bestelling plaatst bij De Club van Sinterklaas;
d. Website: de websites https://www.declubvansinterklaas.nl/ en
https://www.dewebshopvansinterklaas.nl/ die door De Club van Sinterklaas wordt
beheerd;
e. Persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan
worden.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens
naar het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke
2.1. De Club van Sinterklaas is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de
Persoonsgegevens die verwerkt worden middels de Website en in het kader van de
Overeenkomst. De contactgegevens van De Club van Sinterklaas zijn:
Jabadoo Media Group B.V.
Laapersveld 75 (B0.01)
1213 VB Hilversum
085-1301180
webshop@declubvansinterklaas.nl
2.2. Voor De Club van Sinterklaas is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot
belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt De Club van
Sinterklaas volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2.3. De Club van Sinterklaas verwerkt Persoonsgegevens in de zin van de AVG van de
Betrokkene wanneer de Betrokkene deze Persoonsgegevens via de Website aan De Club
van Sinterklaas heeft verstrekt of wanneer de Betrokkene de Overeenkomst aangaat.

Artikel 3. Persoonsgegevens
3.1. De Club van Sinterklaas verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
a. Voornaam en achternaam;
b. Adres;
c. Afleveradres;
d. E-mailadres;
e. Telefoonnummer;
f. IBAN en de tenaamstelling;
g. Gegevens over het bezoek van de Website.
3.2. De Club van Sinterklaas verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Artikel 4. Grondslag en doeleinden van de verwerking
4.1. De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de
Overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de toestemming van de Betrokkene
of het gerechtvaardigd belang van De Club van Sinterklaas.
4.2. De Club van Sinterklaas verzamelt en verwerkt de (Persoons)gegevens voor de volgende
doeleinden:
a. Het uitvoeren van de Overeenkomst;
b. Het aanmaken van een account op de Website voor de Betrokkene;
c. Het opsturen van de bestelling;
d. Het opnemen van contact i.v.m. de Overeenkomst;
e. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking of klacht;
f. Het voldoen aan administratieve plichten;
g. Het uitvoeren van betalingen;
h. Het sturen van nieuwsbrieven;
i. Het verbeteren van de Website;
j. Het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de Website.
4.3. De verstrekking van voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres is een
contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen.
4.4. De Club van Sinterklaas zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de Persoonsgegevens
worden verwerkt.
4.5. De Club van Sinterklaas verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk
zijn voor de bestaande doeleinden. De Club van Sinterklaas streeft naar minimale
gegevensverwerking.
4.6. De Club van Sinterklaas zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden
dan hierboven omschreven.

Artikel 5. Nieuwsbrief
5.1. De Club van Sinterklaas stuurt enkel nieuwsbrieven naar de Betrokkene indien de
Betrokkene zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
5.2. In elke nieuwsbrief die naar de Betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee
de Betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van De Club van Sinterklaas.

Artikel 6. Wissen van Persoonsgegevens
6.1. De Club van Sinterklaas zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit
zijn systemen o.a. indien:
a. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verwerkt;
b. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit
bezwaar terecht is;
c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
6.2. De Club van Sinterklaas is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van
een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van
toepassing is.

Artikel 7. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden
7.1. De Club van Sinterklaas zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden
verstrekken, indien:
a. De Club van Sinterklaas daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft
verkregen van de Betrokkene. De Betrokkene kan zijn toestemming om
Persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;
b. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van
Persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
d. De doorgifte geschiedt aan een door De Club van Sinterklaas voor de in dit privacy
beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener,
boekhouder of betalingsprovider, met welke verwerker De Club van Sinterklaas middels
een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de verwerker
voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
e. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat De Club van
Sinterklaas Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert De Club van
Sinterklaas de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 8. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
8.1. Op verzoek verleent De Club van Sinterklaas aan de Betrokkene toegang tot alle
Persoonsgegevens die De Club van Sinterklaas van hem bijhoudt en verstrekt De Club van
Sinterklaas de Betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm
zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
8.2. De Club van Sinterklaas biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel
onjuiste gegevens die De Club van Sinterklaas van hem bijhoudt te laten corrigeren of te
verwijderen.
8.3. Het verzoek tot toegang, een kopie, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens kan
schriftelijk of via de e-mail bij De Club van Sinterklaas worden ingediend, zie artikel 2.1 voor
de contactgegevens van De Club van Sinterklaas. De Club van Sinterklaas reageert zo
spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 1 maand.

Artikel 9. Bezwaar
9.1. De Betrokkene kan bij De Club van Sinterklaas bezwaar maken tegen de verwerking van zijn
Persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor
heeft. Nadat De Club van Sinterklaas het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt
De Club van Sinterklaas met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene,
tenzij De Club van Sinterklaas bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde
belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

Artikel 10. Recht van beperking
10.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen
of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van
zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit
verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene De Club van Sinterklaas
verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

Artikel 11. Afhandeling van verzoek
11.1. Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent Persoonsgegevens door de
betreffende Betrokkene is gedaan, kan De Club van Sinterklaas de Betrokkene vragen een
kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De Betrokkene dient in het
kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter
bescherming van de privacy van de Betrokkene.
11.2. Indien De Club van Sinterklaas op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van
de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens
beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt De Club van
Sinterklaas de Betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen
12.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en
onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft De Club van Sinterklaas
verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen
ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en
onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. De Club van Sinterklaas heeft o.a. de
volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door
onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b. Het gebruik van antivirus software;
c. De Website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
d. Het geregeld uitvoeren van software updates.
12.2. Personen die door De Club van Sinterklaas worden ingehuurd of bij De Club van
Sinterklaas in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van
Persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst,
arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door De Club van Sinterklaas tot
geheimhouding verplicht.
12.3. Alleen de medewerkers van De Club van Sinterklaas waarvoor het in het kader van
hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot Persoonsgegevens,
worden door De Club van Sinterklaas toegang verleend tot de Persoonsgegevens.

Artikel 13. Privacy beleid van derden
13.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media
websites, die door middel van links met de Website zijn verbonden. De Club van Sinterklaas
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze
waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze
waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de
betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 14. Wijzigingen
14.1. De Club van Sinterklaas behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te
brengen in dit privacy beleid. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy beleid
van De Club van Sinterklaas

Artikel 15. Cookies
15.1. De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt
opgeslagen in de browser van het apparaat van de Betrokkene.
15.3. De Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een
dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de
Betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser
verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies
kan de Betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn
browser. Wanneer de Betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat
gevolgen hebben voor het correct functioneren van de Website en is het mogelijk dat de
Betrokkene geen producten in zijn winkelmandje kan plaatsen.
15.4. Het soort cookie en doelen:
Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Functionele cookies Het naar behoren laten functioneren van de Website. Deze cookies
worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de Betrokkene een product in zijn
winkelmandje kan plaatsen.

Met functionele cookies kan de Website de Betrokkene herkennen
wanneer de Betrokkene de Website weer bezoekt. Dit is handig zodat
de Betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de Website
bij een nieuw websitebezoek.

Analytische cookies Door het gebruik van analytische cookies kan De Club van
Sinterklaas zien op welke wijze de Website wordt gebruikt en kan De
Club van Sinterklaas op basis daarvan de Website verbeteren.
Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet
gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de Betrokkene. De
Club van Sinterklaas heeft Google Analytics op een dergelijke wijze
ingesteld zodat bezoekers van de Website anoniem blijven.

Artikel 16. Klacht indienen
16.1. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door
De Club van Sinterklaas niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de
toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Tickets

Theatershow 2022

Tickets nu beschikbaar!