Privacy

ARTIKEL 1. Definities
1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a Magical Media: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Magical Media BV mede handelend onder de naam De Club van Sinterklaas gevestigd aan het Stationsplein 12-1 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59.70.74.37 en met het BTW-identificatienummer NL8536.12.754.B01;
b Bezoeker: de bezoeker van de Website;
c Klant: de Bezoeker van de Website die een account heeft aangemaakt op de Website en/of die een bestelling via de Website geplaatst heeft;
d Website: de website www.declubvansinterklaas/winkel

ARTIKEL 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Magical Media is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Magical Media volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Magical Media BV
Stationsplein 12-1
1211 EX Hilversum
2.3. Magical Media doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

ARTIKEL 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Magical Media verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de Klant: naam, adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens.
3.2 Magical Media verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van de overeenkomst met de Klant;
het leveren van de door de Klant bestelde producten;
het onderhouden van een klantrelatie met de Klant;
om de Klant op de hoogte te houden van nieuws over en/of aanbiedingen en/of acties van Magical Media.

ARTIKEL 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven
4.1. De persoonsgegevens van de Klant worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de Klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Magical Media. Bij het plaatsen van een bestelling kan de Klant aanvinken dat hij nieuwsbrieven van Magical Media wenst te ontvangen. Heeft de Klant aangevinkt dat hij nieuwsbrieven wil ontvangen, dan wordt periodiek via de e-mail een nieuwsbrief naar de Klant gestuurd.
4.2. De Klant kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.
4.3. Magical Media zal de Klant niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de Klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 5. Het recht van verzet
5.1. De Klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
5.2. Verzet kan door de Klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
elektronisch naar het e-mailadres: info@declubvansinterklaas.nl;
door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de Klant wordt verstuurd, wordt de Klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
5.4. Indien de Klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

ARTIKEL 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Magical Media zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
Het is Magical Media toegestaan de persoonsgegevens van de Klant aan een derde te verstrekken:
indien de Klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
ter bescherming van de rechten of het eigendom van Magical Media;
ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
het noodzakelijk is voor het vervaardigen van de bestelde producten en de levering van de bestelde producten;
ingeval de onderneming volledig of deels wordt overgedragen aan een derde partij of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde partij of in het geval de onderneming fuseert met een derde partij.
6.3. Door Magical Media ingeschakelde derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, het bedrijf die de betaling via de Website verzorgt, transportbedrijven en productiebedrijven, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd. Magical Media zal de door haar ingeschakelde derden verplichten de persoonsgegevens van de Klant vertrouwelijk te behandelen.

ARTIKEL 7. Beveiligingsmaatregelen
7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de Klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Magical Media verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

ARTIKEL 8. Cookie beleid
8.1. Magical Media maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.
8.2. De Bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de Bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de Bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de Bezoeker niet van alle functionaliteiten van de Website gebruik kan maken.
8.3. Enkel indien de Bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Magical Media cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de Website, voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de klanten actie of voor analyse doeleinden.
8.4. Op de Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Magical Media heeft daar geen invloed op. De Bezoeker dient de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de Bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken.

ARTIKEL 9. Privacy beleid van derden
9.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Door het aanklikken van de link wordt de Website verlaten. Magical Media aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de Bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

ARTIKEL 10. Opvragen en corrigeren van gegevens
10.1. De Klant kan via het e-mailadres info@declubvansinterklaas.nl bij Magical Media opvragen welke gegevens Magical Media van de Klant bijhoudt.
10.2. Op verzoek van de Klant worden de persoonsgegevens van de Klant gecorrigeerd.

ARTIKEL 11. Contact
11.1. Indien de Bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de Website of het handelen van Magical Media niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de Bezoeker contact met Magical Media opnemen.
11.2. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het volgende e-mailadres info@declubvansinterklaas.nl bij Magical Media worden ingediend.

ARTIKEL 12. Wijzigingen
12.1. Magical Media behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd en/of via de e-mail aan de Klant kenbaar gemaakt. Magical Media raadt de Bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 13. Inhoud
13.1. Magical Media behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.
13.2. Magical Media kan er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de Website staat.

ARTIKEL 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s van producten) berusten bij Magical Media. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Magical Media, de Website of de daarop aangeboden informatie: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.
14.2. Het is niet toegestaan deze Website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van deze Website of inhoud verzamelt.
14.3. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

ARTIKEL 15. Aansprakelijkheid
15.1. De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website worden ontleend. Magical Media garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Magical Media wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand. Magical Media kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de Website fouten en/of onvolkomenheden bevat.

ARTIKEL 16. Links naar websites van derden
16.1. In het geval dat Magical Media links van de Website naar een website van derden verschaft, zoals naar social media websites, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de Magical Media Website te plaatsen, dan dient de Bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Magical Media geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Magical Media en Magical Media verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de Bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Magical Media in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Tickets

Theatershow 2022

Tickets nu beschikbaar!